HBDC weibo update

اپدیت ویبو ی HBDC:
بعد از این که تو این چهار ساعت دومین قسمت هم منتشر شد، بازدید کلی 300میلیون رو هم رد کرد. همتون عضومسابقه اید و بهش عشق بورزید .روح تیم جاودانه،برای عشق بجنگید.
#لوهان

HBDC weibo update

آپدیت ویبوHBDC:
(تکذیب شایعه):
کنفرانس مطبوعاتیHBDCدر روز14م برگزار نخواهد شد!
اطلاعات ثبت شده،از طریق چنل رسمی آگهی خواهد شد!لطفا هر اطلاعات دروغین به جز اطلاعات رسمی را باور نکنید وبه آن ها توجه نکنید!