19 👁 بازدید

Luhan s lawyer said the prosecution did not receive the letter with the demand for SM.

یه گزارش خبری 1 دقیقه ای از شبکهLeTV تو چین پخش شده در رابطه با شکایتی که SM از لوهان کرده و جواب وکیل لوهان بدون زیرنویس انگلیسی
البته نیازی هم به زیرنویس نیست چون متن کامل شکایت نامه SM و مصاحبه وکیل لوهان رو براتون گذاشتم

Continue reading

30 👁 بازدید

Sehun getting into the car

خب این خبری که نیلو جون براتون گذاشت من یه کلیپ کوتاه پیدا کردم ازش که سهون سواره ماشینش میشه

یعنی با یه فیگوری سوار میشه درو میبنده که بیا و ببین خخخخ…بعد آهان این ماشین به نام منو هوومه خواستم بدونین اهم …شوهرای شماها چی؟چیزی به نامتون زدن..اوا خواهررر….:)

برای دریافت بفرمایید ادامه

Continue reading

43 👁 بازدید

Chanyeol and Sehun tonight

مثل اینکه سهون و چانی دیشب رفتن بیرون
فنا گفتن سهون داشته رانندگی میکرده چانی هم عقب نشسته بوده
ببخشید بچه ها عکس واضح تر از این پیدا نکردم

دو عکس دیگه ادامه

Continue reading

28 👁 بازدید

Chanyeol Instagram Update

آپدیت اینستای چانی

ینی تو نصف عکساش این ژستو داره