EXO At Airport Heading To Berlin

عکس های خبری منتشر شده از اکسو در فرودگاه اینچئون به سمت آلمان برای شرکت در موزیک بنک برلین

Continue reading