11 👁 بازدید

170904 kim_dalyoung Instagram update with EXO and Sehun

آپدیت اینستای kim_dalyoung با سهون

عکس بعدی ادامه



About Angel Unicorn

Avatar25 ساله...
الف ، اکسوال ، اس ام لاور...
چانبک شیپر... سولی شیپر...
دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی...
ادمین سایت اکسو پرشین فیکشن ...





نظر بگذارید

avatar
  اشتراک  
آگاهی از :